Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky služby poskytovateľa:

meno:             Ing. Adela Knéblová,

adresa:           Suchohrad 54, 90064 Suchohrad

IČO:                53 153 634

e-mail:            info@anglina.sk

tel.:                 +421 903 110 111

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme sa oboznámiť s týmito VOP pred uskutočnením objednávky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, nie je možné využívať služby poskytovateľa. Potvrdením objednávky klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

2. Vyučovanie anglického jazyka, preklady a tlmočenie

2.1 Objednávku je možné vykonať telefonicky, mailom alebo osobne.

2.2 Zmluva vzniká písomným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa a má váhu zmluvy. Ústna dohoda a/alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

3. Platobné podmienky a ceny.

3.1 Za poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom poskytovateľa.

3.2 Poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z., z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ). Ochrana osobných údajov je spracovaná v dokumente „Ochrana osobných údajov“.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
5.3 Klient pri potvrdení objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke www.anglina.sk.
5.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.